Provoz školy od září 2021 – Covid 19:

Stručné informace k testování žáků školy od 1.9.2021 (dle souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid–19 provoz a testování)

 • Ve škole proběhne preventivní screeningové testování v termínech: 1.9., 6.9.2021.
 • Testovat budeme PCR testy včetně žáků 1. ročníku a přípravné třidy za přítomnosti rodičů. Je možno přinést si vlastní AG testy.
 • Předtištěné Informované souhlasy budou žákům rozdány v den prvního testování. Podepsané souhlasy prosíme vrátit nejpozději v pátek 3. 9. 2021.
 • Žáci, zaměstnanci školy a třetí osoby jsou povinni používat ve společných prostorách ochranné prostředky dýchacích cest, kromě:
  a) osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  b) osob, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.
 • Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Žák může být testován až ve škole.
 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování – potvrzení nutno doložit před začátkem vyučování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19 – potvrzení nutno doložit před začátkem vyučování), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit jen s nasazenou rouškou po celou dobu přítomnosti ve škole. Dále tento žák nesmí cvičit a zpívat v rámci hudební výchovy. Vyučování ale může být přítomen. V době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů musí žák dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (svačina ve třídě či oběd ve školní jídelně)
 • Po skončení screeningového testování bude další testování pokračovat pouze na lokální úrovni v návaznosti na aktuální vývoj místní epidemiologické situace.

.

.

Vybrán PCR test RESALIVA: