Přihláška ke vzdělávání na SŠ

V souvislosti s ustanovením § 60a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení do 1. března, tj. v tomto roce do 1. března 2021 (pondělí). 

Nové tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2020/2021 naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (odkaz: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore), taktéž na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (odkaz: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss), kde naleznete také návod pro vyplnění přihlášky ke vzdělávání ve střední škole. Podrobné vysvětlivky k vyplnění přihlášky jsou k dispozici zde: https://www.msmt.cz/file/54091/.

Některé střední školy v Moravskoslezském kraji upozorňují na problémy s doručováním u provozovatele poštovních služeb v této době, kdy písemnosti jsou škole doručeny častokrát s několikadenním zpožděním, přičemž je nutno podotknout, že střední škola má po termínu odevzdání přihlášek omezený čas k přihlášení žáka např. k jednotné přijímací zkoušce, proto prostřednictvím Vás apelujeme na zákonné zástupce nezletilých žáků, aby pokud možno přihlášky zaslali s dostatečným časovým předstihem (současně si vyžádali potvrzení o odeslání přihlášky jako důkaz včasného vypravení) nebo využili možnosti osobního doručení před správním orgánem/střední školou.

V případě potřeby jsme Vám k dispozici.

S pozdravem
Ing. Petra Serafinová
referent správy škol a školských zařízení
odbor školství, mládeže a sportu

Logo Moravskoslezský kraj

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117
702 18 Ostrava
telefon: 595 622 399, 731 621 659
e-mail: petra.serafinova@msk.cz
www.msk.cz