Vnitřní řád školní družiny

ZŠ Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace

1. Školní družina je určena především žákům prvního stupně naší školy.

2. Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 06.00 do začátku vyučování a po jeho skončení do 17.00 hodin. Její součástí je pitný režim.

3. Družina umožňuje žákům odpočinek, zájmové činnosti a různými formami i přípravu na vyučování, kterou lze provádět pouze po 15.00 hodině.

4. Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněného zápisového lístku.

5. Přijetí do školní družiny není nárokové.

6. Žáci mají povinnost se chovat řádně a ohleduplně, udržovat své věci v pořádku, nepoškozovat majetek školy ani spolužáků.

7. Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny, zúčastňovat se jejích akcí, zvát své rodiče a rodinné příslušníky na akce družiny určené zákonným zástupcům.

8. Zákonní zástupci mají povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit zápisní lístek a včas ohlásit změny v údajích, seznámit se s vnitřním řádem družiny a respektovat jej. Řádně a včas zdůvodňovat nepřítomnost žáka v družině. Včas uhradit úplatu za pobyt dítěte (tj. do konce předcházejícího měsíce) v družině. Pokud žák neodchází domů nebo do jiných zájmových aktivit sám, vyzvedávat ho ve stanovené době.

9. V případě nevyzvednutí žáka do konce provozní doby školní družiny, přebírá rodič veškerou zodpovědnost za své dítě, které samo vyčká jeho příchodu před budovou školy.

10. Zákonní zástupci žáků mají právo být informování o chování žáka v družině, o akcích družiny a zúčastňovat se akcí určených pro rodiče.

11. Školní družina vykonává nad žáky dohled v době jejich pobytu v družině a při jejích akcích. Žák neopouští družinu bez vědomí vychovatelky.

12. Z ranní družiny vychovatelka převádí žáky do šaten, po skončení vyučování je přebírá opět u šaten od vyučujícího. Vedoucí zájmových útvarů probíhajících v budově školy vyzvedává žáky ze ŠD a po skončení je do družiny opět přivede.

13. V době od 14.00 - 15.00 hodin probíhá stálá doba organizované činnosti, která nebude rušena odchody dětí.

14. Podle stanoveného rozvrhu odchodů v zápisovém lístku nebo na řádně vyplněné žádosti o uvolnění žáci odcházejí domů nebo do zájmových útvarů (kroužků) mimo budovu školy. Z bezpečnostních důvodů nelze žáky mimořádně uvolňovat pouze na základě telefonické žádosti.

15. Při zvláštních příležitostech lze do družiny dočasně umístit i žáky, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce.

16. Za nedodržování vnitřního řádu lze žáka ze školní družiny vyloučit.

Ostrava – Mar. Hory, 1. září 2013

Mgr. Šárka Fehérová, ředitelka školy


Aktuality - Plán akcí.

NOVÝ WEB ZDE

Vážení rodiče a návštěvníci našich webových stránek

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÉ NALEZNETE V ODKAZU NA HLAVNÍ STRÁNCE NAD AKTUALITAMI. PŮVODNÍ WEB JIŽ NEBUDE AKTUALIZOVÁN. POKUD SE VÁM NEZOBRAZUJÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE, VYMAŽTE HISTORII PROHLÍŽENÍ.melnick.cz Autosklo-TOP